Osaamisyhteiskunta kaikille

· Hildur Boldt

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Nopean rakennemuutoksen maailmassa koulutus on paitsi suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden menestyksen kannalta keskeinen tekijä, myös eräs keskeisimpiä ihmisten välisiä eroja tuottavista järjestelmistä. Omia kykyjään ja motivaatiotaan vastaavan koulutuksen tulee olla tasa-arvoisesti kaikkien kansalaisten ulottuvilla koko elämän ajan.

Kalevi Sorsa -säätiön keväällä 2007 käynnistämän hankkeen tarkoituksena oli selvittää suomalaisen koulutusjärjestelmän tilaa ja sen kokemia haasteita sekä esittää kehittämisnäkemyksiä. Erityishuomion kohteena olivat ammatillinen koulutus sekä aikuiskoulutus.

Hankkeessa tehtävän selvitystyön ja kehittämisideoiden näkökulmana oli korostuneesti koulutuksellinen tasa-arvo, sivistys, sosiaalinen oikeuden­mukaisuus sekä joustavuus ja tarkoituksenmukaisuus opiskelijoiden ja työntekijöiden näkökulmasta. Tavoitteena on luoda näkemyksiä siitä, miten jokaisen kansalaisen oikeus koulutukseen ja osaamiseen voisi toteutua nykyistä paremmin ja tasa-arvoisemmin, ja millaisia järjestelmällisiä muutoksia koulutusjärjestelmään tulisi näiden tavoitteiden toteutumiseksi tehdä.

Ensimmäinen raportti ”Sivistysyhteiskunta 2.0 – osallisuutta ja osaamista kaikille” julkaistiin tammikuussa 2008. Raportin kirjoittivat YTT Tiina Tikka sekä YTM Esa Suominen. Raportti käännettiin ja julkaistiin soveltuvin osin ja täydennyksin englanniksi.

Hanke jatkui vuonna 2008 ensimmäisen raportin havaintojen pohjalta. Erityishuomio kohdistettiin ammatilliseen ja aikuiskoulutukseen. Kevään aikana julkaistiin raportti toisen asteen uudistamisesta ”Vapaus valita – yhtenäisen toisen asteen koulutuksen suuntaviivoja”, jonka kirjoittivat VTM Aleksi Henttonen ja tradenomi Jouni Parkkonen sekä VTM Aleksi Henttosen raportti koulutuksen rahoituksesta ”Valinnanvapaus, vastuu ja tasa-arvo – koulutuksen kustannusten jakaminen”. Kevään aikana järjestettiin erityisesti toisen asteen koulutuksen tiimoilta useita keskustelutilaisuuksia.

Syksystä 2008 ja vuoden 2009 hanke keskittyi erityisesti aikuiskoulutukseen ja sen kehittämiseen entistä tehokkaammaksi ja tasa-arvoisemmaksi. Raportti ”Aikuiskoulutuksen uudet teesit” ilmestyi syksyllä 2009 ja sen tarkoituksena on selvittää muun muassa yleisellä tasolla aikuiskoulutuksen tilaa tällä hetkellä ja minkälaisiin haasteisiin sen tulisi vastata tulevaisuudessa. Hankkeen esitykset koottiin 2010 alusta loppuraporttiin ”Vapauden koulutuspolitiikka”.

 

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter