Demokratian tukeminen monietnisessä Makedoniassa – vuorovaikutus ja yhteistyö 2013–

Hanke keskittyy monikulttuurisen demokratian tukemiseen Makedoniassa vahvistamalla kansalaisyhteiskunnan ruohonjuuritason toimijoiden kapasiteettia ja etnisten ryhmien välisiä suhteita.

Hanke keskittyy monikulttuurisen demokratian tukemiseen Makedoniassa vahvistamalla kansalaisyhteiskunnan ruohonjuuritason toimijoiden kapasiteettia ja etnisten ryhmien välisiä suhteita.

Kalevi Sorsa -säätiö on tukenut demokratiaa Makedoniassa vuodesta 2008 yhteistyössä paikallisten kumppanien Progres Institute for Social Democracyn ja Friedrich Ebert -säätiön Skopjen toimiston kanssa. Hankkeet on toteutettu Suomen ulkoministeriön hankerahoituksen avustuksella.

Tausta

Makedonia on monietninen valtio, joka itsenäistyi vuonna 1991. Makedonia oli entisen Jugoslavian valtioista ainoa, jonka itsenäistyminen sujui ilman aseellista konfliktia. Huolimatta itsenäisyyden alkuajan rauhallisista ajoista, vuonna 2001 puhkesi konflikti makedonien ja suurimman vähemmistön albaanien välille.  Konfliktin taustalla oli albaanien tyytymättömyys kielellisiin oikeuksiinsa ja edustukseen julkisissa instituutioissa. Kansainvälisen yhteisön väliintulo keskeytti konfliktin, ja Ohridin rauhansopimus allekirjoitettiin 13. elokuuta 2001.

Ohridin rauhansopimuksen seurauksena vähemmistöoikeuksia parannettiin institutionaalisella tasolla. Makedoniaa onkin pidetty onnistuneena monietnisenä mallina Länsi-Balkanin alueella, ja myös Kosovo on hyödyntänyt Ohridin sopimuksen tarjoamaa esimerkkiä maan etnisten ryhmien välisten suhteiden järjestämiseksi.

Huolimatta parannuksista vähemmistöjen asemassa, yhteiskunnalliset erot ja vuorovaikutuksen puute ovat säilyneet etnisten ryhmien välillä. Tämä näkyy Makedoniassa niin kuin myös muualla Länsi-Balkanilla etnisesti jakautuneina kansalaisjärjestöinä ja poliittisina puolueina.

Makedoniassa yhteiskunnan suurimpia haasteita kehitykselle on etnisen jakautumisen lisäksi heikko demokraattinen kulttuuri. Poliittinen dialogi on olematonta, ei ainoastaan etnisten ryhmien vaan myös poliittisten puolueiden, erityisesti hallituksen ja opposition, välillä.

Hanketoiminnot

Hankkeen tavoitteena on tukea monikulttuurista demokratiaa ja vakautta Makedoniassa. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kansalaisyhteiskunnan nuorten ruohojuuritason toimijoiden kapasiteettia toimia monikulttuurisessa ympäristössä. Tavoitteena on lisätä omaehtoista etnisten ryhmien välistä yhteistyötä, levittää tietoa etnisistä suhteista ja helpottaa verkostojen luomista sekä kansalaisyhteiskunnan aktiivien että kansalaisjärjestöjen välillä.

Vuonna 2014 monikulttuurisuuteen ja osallistumiseen keskittyvä nuorisofoorumi on aloittanut toimintansa. Foorumissa on avoin poliittisille nuorisojärjestöille ja kansalaisjärjestöille, jotka haluavat edistää monikulttuurisuutta Makedoniassa. Monikulttuurisessa foorumissa käsitellään nuorten itsensä valitsemia kysymyksiä ja järjestetään omaehtoista yhteistyötä. Foorumi järjestää paikallistoimintaa ruohonjuuritason aktiiveille sekä pyrkii vaikuttamaan julkiseen keskusteluun mm. työpapereita (policy papers) kirjoittamalla. Marraskuussa 2014 foorumi julkaisi kolme policy paperia monikulttuurisuudesta ja nuorisotyöttömyydestä.

Tarkoitus on vahvistaa nuorten ruohonjuuritason aktiivien kapasiteettiä ja kannustaa heitä yhteistyöhön yli etnisten rajojen. Foorumi edistää myös omaehtoisuutta, osallistumista, tasa-arvoa, molemminpuolista oppimista ja erilaisten mielipiteiden hyväksymistä.

Hanke tukee myös uusien, hankkeessa koulutettujen monikulttuuriskouluttajien, kuin myös muiden nuorten aktiivien omia aloitteita ja projekteja.

Lisätietoja

Hankevastaava Kaija Korhonen
puh. 040 3522 484

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter