Evaluaatio Kalevi Sorsa -säätiön hankkeesta Makedoniassa ja Kosovossa 2010-2012 on ilmestynyt

Kalevi Sorsa – säätiö tuki 2010–2012 demokratiakehitystä Makedoniassa ja Kosovossa hankkella ”Monikulttuurinen vuoropuhelu – ristiriidoista yhteiseen näkemykseen”. Hanke keskittyi monikulttuurisen demokratian edistämiseen ja etnisten ryhmien välisen dialogin tukemiseen. Alla on yhteenveto hankkeen evaluaatiosta.

Evaluaatioprosessi

Evaluaatio toteutettiin hankkeen (2010-2012) päätyttyä. Evaluaation tarkoituksena oli tuottaa ulkopuolinen arvio hankkeesta sekä antaa suosituksia hanketoimintojen jatkoa ja tulevia hankkeita ajatellen. Evaluaatiossa hanketta arvioitiin suhteessa hankkeen tavoitteisiin, Suomen kehityspoliittisiin ohjelmiin ja painopistealueisiin sekä Makedonian ja Kosovon tarpeisiin ja prioriteetteihin monikulttuurisuus- ja demokratiakysymyksissä.

Hankkeessa onnistuttiin:

–          Vahvistamaan kohtalaisesti poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen aktiivien kapasiteettia sitoutua kulttuurien väliseen ja poliittiseen dialogiin ja käsitellä etnisten ryhmien yhteisiä intressejä;

–          Lisäämään kohtalaisesti eri etnisesti ryhmistä (makedonit, albaanit ja pienemmät vähemmistöt) tulevien kansalaisyhteiskunnan toimijoiden rakentavaa keskustelua monietnisen yhteiskunnan ongelmista;

–          Vähentämään pienessä määrin äärimmäisiä nationalistisia näkemyksiä ja edistämään rakentavia tapoja identiteettien ilmaisemiseksi sekä parantamaan kiitettävästi taitoja ja valmiuksia sitoutua kulttuurien väliseen dialogiin ja yhteisten asioiden hoitamiseen monikulttuurisessa ympäristössä;

–          Lisäämään Progres Instituutin kapasiteettia toimia tulevaisuudessa itsenäisesti monikulttuurisuuden ja dialogin sekä etnisten ryhmien yhteistyön edistämiseksi.

Hankkeen relevanssi

Tarve hankkeelle, joka syntyi aiempaan kokemukseen sekä Makedoniassa ja Kosovossa toteutettuihin arviointeihin perustuen, oli oikein tunnistettu. Hanke vastaa sekä Makedonian että Kosovon kehitystarpeita. Lisäksi hanke on sekä Suomen kehityspoliittisen ohjelman että erityisen Länsi-Balkanin kehityspoliittisen puiteohjelman mukainen.

Tilanne etnisten ryhmien välisissä suhteissa ja poliittisessa dialogissa on hankkeen hyväksymisen jälkeen Makedoniassa heikentynyt. Kosovossa etnisten ryhmien välisten suhteiden tila on pysynyt ennallaan, mutta poliittisen dialogin osalta se on parantunut. Hanke ei ole ainoastaan olennainen vaan perusehto Makedonian ja Kosovon demokraattisten prosessien ja käytäntöjen kehittämiseksi, mihin hankkeessa kulttuurien välisen ja poliittisen dialogin edistämisellä pyritään.

Hankkeen kestävyys

Hankkeen kestävyys on erilaista hankkeen eri osatekijöissä. Progres Instituutin sekä sen henkilöstön ja jäsenten kapasiteetin rakentaminen, ottaen huomioon myös uusien kouluttajien tiedot ja taidot, on kestävää pitkällä aikavälillä. Niiden hyödyntäminen on kuitenkin hyvin riippuvaista taloudellisista ja teknisistä hyödyntämisen mahdollisuuksista ja hankkeen aikana saavutettujen tietojen ja taitojen edelleen jakamisesta.

Kumppanijärjestön Progres Instituutin organisatorinen kestävyys on jatkossakin hyvin riippuvaista kansainvälisestä rahoituksesta. Mahdollisuudet valtion rahoitukseen uuden vuonna 2015 voimaan tulevan lain myötä ovat kiistanalaiset, ja vaativat Progres Instituutilta tarkkaa tutkimusta ja sen pohjalta tehtäviä päätöksiä.

Hanke täydentää suurelta osin muiden rahoittajien työtä Makedoniassa, kun taas Kosovossa se on yksi harvojen vastaavien hankkeiden joukossa, sillä useat toimijat siellä ovat edelleen keskittyneitä sovittelu- ja sopeutushankkeisiin.

Opitut kokemukset

Vaikka hankkeen osuutta Kosovossa voidaan pitää tietyiltä osin onnistuneena, kokemuksesta opittiin, että hankkeen toimeenpanijoiden suoran edustuksen ja läsnäolon puuttuminen hankkeen kohdemaassa (Kosovossa) kasvattaa merkittävästi riskiä projektin toimeenpanemisessa ja menestymisessä.

Kansalaisyhteiskunnan ja poliittisten puolueiden toimijoiden välillä vallitsee epäluottamus. Tämän suhteen hoitaminen tarvitsee huolellisuutta, että se muuttuisi kilpailusta kaikkia hyödyttäväksi yhteistyöksi. Yhteistoiminta, niin kuin tämä projekti, on tässä suhteessa hyödyllistä ja tarjoaa kestäviä tuloksia tulevaisuudessa.

Systemaattinen tuki ja pidempiaikaiset prosessit tarjoavat suuremman ja pidempi aikaisemman vaikuttavuuden sekä suuremmat mahdollisuudet hankkeen tulosten ylläpitämiseksi.

Motivoituneiden osallistujien valinta ja tämän tyyppisten arvoperusteisten hankkeiden tunnetuksi tekeminen ovat ratkaisevassa asemassa hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Evaluaation pääsuositukset

–          Jatkaa ja laajentaa hankeinterventiota erityisesti kohderyhmien laajentamiseksi ja hankkeen syventämiseksi ottaen huomioon suunnittelussa tehtävät muutokset

–          Sisällyttää toiminta > tulos > tavoite toimintalogiikka tavoitteita asetettaessa

–          Taata pienten vähemmistöjen riittävä mukanaolo kaikissa tapahtumissa

–          Suunnitella hankkeen medianäkyvyyden/tunnettuvuuden edistämisen välineitä viestin välittämiseksi avoimen dialogin ja yhteisten ongelmien ratkaisun tärkeydestä

–          Harkita muiden relevanttien poliittisten puolueiden mukaan ottamista tapahtumiin, jotka liittyvät kulttuurien väliseen ja poliittiseen dialogiin

–          Laajentaa yhteistyötä ja perustaa verkostoja muihin kansalaisjärjestöihin Makedoniassa ja alueella

–          Työskennellä Progres Instituutin organisatorisen kapasiteetin vahvistamiseksi

Lue englanninkielinen evaluaatioraportti tästä.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter