Evaluaatio Kalevi Sorsa -säätiön monikulttuurisuus­hankkeesta Makedoniassa 2013–2014 on ilmestynyt

· Kaija Korhonen

Kalevi Sorsa -säätiö on tukenut monikulttuurista demokratiaa Makedoniassa vuodesta 2008 yhteistyössä paikallisen kumppanin Progres Institute for Social Democracyn ja Friedrich Ebert -säätiön Skopjen toimiston kanssa. Kolmannen hankkeen Demokratian tukeminen monietnisessä Makedoniassa 2013–2014 evaluaatio on nyt valmistunut. Hanke keskittyy monikulttuurisen demokratian tukemiseen Makedoniassa vahvistamalla kansalaisyhteiskunnan ruohonjuuritason toimijoiden kapasiteettia ja etnisten ryhmien välisiä suhteita.

Evaluaatioprosessi

Evaluaatio toteutettiin maalis-heinäkuussa 2015. Evaluaation tarkoituksena oli tuottaa ulkopuolinen arvio hankkeesta sekä antaa suosituksia hanketoimintojen jatkoa ja tulevia hankkeita ajatellen. Evaluaatiossa hanketta arvioitiin suhteessa hankkeen tavoitteisiin, Suomen kehityspoliittisiin ohjelmiin ja painopistealueisiin sekä Makedonian tarpeisiin ja prioriteetteihin monikulttuurisuus- ja demokratiakysymyksissä.

Hankkeessa onnistuttiin:

 • lisäämään aktiiviselle tasolle poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen aktiivien omaehtoista yhteistyötä yli etnisten rajojen;
 • kehittämään hyödynsaajien tietoja ja taitoja sekä muuttamaan asenteita
  • hyvin uusien juniorikouluttajien osalta
  • suhteellisen hyvin muiden osallistujien osalta, vaikkei tämän ryhmän kohdalta ole olemassa vertailukelpoista tietoa lähtötilanteesta;
 • voimaannuttamaan ja rohkaisemaan hyvin kansalaisyhteiskunnan toimijoita tekemään yhteistyötä yli etnisten rajojen sekä paikallisella että kansallisella tasolla;
 • lisäämään hyvin tietoa etnisten ryhmien välisistä suhteista;
 • perustamaan monikulttuurinen nuorisofoorumi, johon kuuluu poliittisia nuorisojärjestöjä ja kansalaisjärjestöjä (11 järjestöä), ja joka toimii hankkeen keskuksena niiden ponnistelujen institutionalisoimiseksi, jotka ovat tarpeen hankkeen ja sen kokonaistavoitteen saavuttamiseksi.

Hankkeen relevanssi

Tämä hankkeen uusi vaihe, jossa hyödynnetään hankkeen edellisen vaiheen 2010 ̶ 2012 kokemuksia, pyrkii vastaamaan tarpeeseen vahvistaa monikulttuurisuutta ja demokraattisia prosesseja monietnisessä Makedoniassa. Hanke on kehityspoliittisen toimenpideohjelman ja erityisen Länsi-Balkanin kehityspoliittisen puiteohjelman mukainen. Ottaen huomioon Makedoniaa kohdanneen poliittisen kriisin, joka on vakavin sitten vuoden 2001 konfliktin, sekä maan pysähtyneen EU- ja Nato-integraation, hanke on jopa relevantimpi kuin aikaisemmin.

Hankkeen kestävyys

Hankkeessa täytäntöön pantu  uudelleen suunnittelu, pidempiaikaiset interventiot sekä tarkennettu ja institutionalisoitu lähestymistapa ovat merkittävästi lisänneet näkymiä hankkeen kestävyydestä. Uudistettu osallistujien valintaprosessi on kasvattanut hyödynsaajien omistajuutta ja omistautumista. Krooninen rahoituksen puute ja korkean tason riippuvuus rahoittajasta ovat kuitenkin tulevalla kaudella merkittäviä uhkia, jotka koskevat sekä monikulttuurista nuorisofoorumia että Progres Institutea.

Opitut kokemukset

Kansalaisyhteiskunnan ja poliittisten puolueiden toimijoiden välillä vallitseva epäluottamus on edelleen kasvanut. Kun tavoitteena on saavuttaa edustuksellinen ja laaja nuorisofoorumi, näiden kahden sidosryhmän väliset suhteet tarvitsevat erityistä huomiota, jotta vallitseva kilpailuasetelma voitaisiin muuttaa kaikkia hyödyttäväksi yhteistyöksi. Projektissa syntyvät onnistumiset ovat paras mahdollinen motivaatiotekijä.

Systemaattinen tuki ja pidempiaikaiset prosessit tarjoavat suuremman ja pidempi aikaisemman vaikuttavuuden sekä paremmat mahdollisuudet hankkeen tulosten ylläpitämiseksi. Kertaluonteiset tapahtumat osoittautuivat hyödyllisemmäksi tietoisuuden lisäämisessä ja riittävän vuorovaikutuksen perustamisessa, mutta niiden vaikutukset häviävät mitä enemmän aikaa tapahtumista kuluu.

Evaluaation pääsuositukset

 • Keskittyä vahvistamaan monikulttuurista nuorisofoorumia;
 • Jatkaa sitoutumista hankkeessa olemassa olevan kapasiteetin kehittämiseen, mukaan lukien Progres Instituten kapasiteetin vahvistaminen taustatuen tarjoamiseksi monikulttuurisuusfoorumille sekä projektin kapasiteetin lisääminen mahdollisuuksien tarjoamiseksi niiden henkilöresurssien vahvistamiseksi, jotka on rakennettu hankkeen aikaisemmissa vaiheissa;
 • Tarjota taloudellista ja teknistä lisätukea projekteille ja aloitteille, jotka syntyvät hankkeen koulutusten ja workshopien tuloksena;
 • Taata pienten vähemmistöjen riittävä mukanaolo kaikissa tapahtumissa tiedottamalla tapahtumista, mikä lisää kohderyhmien mielenkiintoa, sekä proaktiivisesti rekrytoimalla;
 • Tutkia mahdollisuuksia pidempiaikaisille monietnisille aloitteille – joko tukemalla uusia tai olemassa olevia muodollisia (esim. Committees on Inter-Community Relations) tai epävirallisia elimiä, jotka edistävät poliittista ja kulttuurien välistä dialogia kaikilla tasoilla (Youth Councils on municipal level);
 • Aloittaa yhteistyö samankaltaisten verkostojen kanssa alueella;
 • Harkita muiden relevanttien poliittisten puolueiden mukaan ottamista toimintoihin, jotka liittyvät kulttuurien väliseen ja poliittisten puolueiden dialogiin (mukaan lukien uudet poliittiset puolueet ja liikkeet, jotka ilmestyvät meneillään olevan poliittisen kriisin seurauksena);
 • Jatkaa tuen tarjoamista erilaisille etnisten ryhmien välisille konkreettisille tapahtumille ja toiminnoille;
 • Tarjota kiinnostuneille alumneille mahdollisuuksia edelleen kehittää osaamistaan.

 

Lue englanninkielinen evaluaatioraportti tästä.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter