Päättyneet hankkeet

Tietotalous, innovaatiot ja aineettomat oikeudet 2014-2016

Säätiön Tietotalous, innovaatiot ja aineettomat oikeudet -projekti pureutui tiedon tuotantoon, välittymiseen ja hallitsemiseen liittyviin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Lähtökohtana oli ajatus siitä, että tiedontuotanto tapahtuu nykyisin yksilöistä, yrityksistä ja julkisista instituutioista koostuvissa verkostoissa ja järjestelmissä.

Teknologinen kehitys ja yhteiskunnallinen muutos 2014-2016

PokemonGo

Teknologinen kehitys sisältäen muun muassa digitalisaation, automatisaation ja robotisaation asettaa monitahoisia haasteita tavoiteltaessa tasavertaista yhteiskuntaa tai padottaessa eriarvoisuuden kasvua. Minkälaisia institutionaalisia ratkaisuja tulevaisuus edellyttää, kun esimerkiksi paikalliset, kansalliset, eurooppalaiset ja globaalit kerrostumat kietoutuvat entistä tiiviimmin toisiinsa?

Demokratia muutoksessa 2014-2016

Demokratia muutoksessa -hankkeessa analysoitiin moninaistuvia ja erityviä yhteiskunnallisia osallistumistapoja ja mietittiin miten nykyjärjestelmän tulisi vastata näihin muutoksiin.

Työllistäjät 2014-15

Hanke pureutuu pienyrittäjien ja itsensätyöllistäjien asemaan. Hankkeen tavoitteena on kerätä tutkimustietoa, haastatella itsensätyöllistäjiä ja nostaa heitä koskevia teemoja julkiseen keskusteluun.

Kohtuutalous 2013-15

Uutta talousajattelua sekä vaihtoehtoisia talousteorioita ja politiikkasuosituksia suomalaiseen keskusteluun. Viime vuosina säätiön talouspoliittisissa projekteissa on lanseerattu muun muassa keynesiläistä työllisyyspolitiikkaa, ekologista makrotaloustiedettä sekä Gunnar Myrdalin ja Pekka Kuusen hyvän kehän teoriaa

Tasavertaiseen yhteiskuntaan 2013-2015

Tulo- ja terveyserojen kasvu, köyhyyden tai toisaalta koulutuksen periytyminen ovat kaikki signaaleja siitä, että sisäinen solidaarisuus ja sosiaalinen kierto ei ole Suomessa enää entisensä. Hankkeessa kartoitetaan yhteiskunnallisia jakolinjoja ja keinoja mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista.

Osallistuva demokratia 2013-15

Hankkeessa haetaan keinoja vahvistaa demokratiaa ja saada kansalaisten ääni ja tahto esiin. Kuinka uudet ja nopeat kommunikaatiomenetelmät toimivat ihmisten aktivoitumisessa, kuinka niitä voidaan soveltaa poliittiseen mobilisaatioon? Mikä sija on puolueilla poliittisen järjestelmän organisoimisessa? Heikkeneekö demokraattinen ohjaus ja julkinen vastuu hyvinvointipalveluita ulkoistettaessa?

Kohti kestävää kasvua 2011-2013

Projektissa pohdittiin taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän talouskasvun edellytyksiä. Projektin puitteissa käsiteltiin kasvukritiikiä; taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen hyvää kehää sekä haastettiin ”markkinaliberalismin myytit” tasapainohakuisista rahoitusmarkkinoista, kaikille työtä tuovista joustavista työmarkkinoista sekä eriarvoisuudesta talouskasvun edellytyksenä.

Kuluttaminen murroksessa 2011-2013

Projekti tarkasteli kuluttamista kuluttajavaikuttamisen ja yhteiskunnan sosiaalisten suhteiden kautta. Demokraattinen vaikuttaminen koetaan hitaaksi ja tehottomaksi samalla, kun boikotit ja kulutusvalinnat tuntuvat nopeilta keinoilta ottaa kantaa. Kuluttajavaikuttamisessa valta jakautuu kuitenkin taloudellisten resurssien mukaan. Joissain tapauksissa kuluttajavaikuttamisen logiikan ja tavoitteiden ristiriita voi johtaa epätoivottuihin tuloksiin.

Työelämän keskeiset muutokset 2010-luvulla

Kalevi Sorsa -säätiö käynnisti syksyllä 2010 projektin, joka käsitteli suomalaista työelämää ja työmarkkinoita 2010-luvulla maahanmuuton ja mielenterveyden kautta.

Rahoitusmarkkinat 2009-2010

Finanssikriisin vaikutuksia ja lääkkeitä pohtivan projektin tarkoitus oli ollut tuottaa ajatuksia kotimaiseen keskusteluun kansainvälisen rahoitusjärjestelmän kehittämiseksi.

Oikeudenmukainen verotus

Universaalinen sosiaaliturva ja laajat sekä tasokkaat julkiset palvelut edellyttävät suhteellisen korkeaa kokonaisveroastetta. Projektissa määriteltiin hyvän verojärjestelmän perusperiaatteet ja sovellettiin niitä sosialidemokraattisesta näkökulmasta suomalaiseen yhteiskuntaan. Lähtökohtana on riittävän verotulomäärän kasaaminen sekä oikeudenmukaisella että kansantalouden kannalta tehokkaalla tavalla.

Hyvät palvelut 2008-2011

Projektin puitteissa tarkasteltiin miten hyvinvointipalveluja tälle hetkellä tuotetaan ja mitkä ovat ennustettavissa olevat kehityssuunnat. Keskeisintä on kuitenkin ollut vaihtoehtoisten, sosialidemokraattiset arvolähtökohdat huomioivien mallien kehittely. Projektissa on pyritty korostamaan kansalaisnäkökulmaa, poikkitieteellisyyttä ja kansainvälisyyttä.

Sivistysyhteiskunta 2007-2010

Hankkeessa selvitettiin suomalaisen koulutusjärjestelmän tilaa ja sen kokemia haasteita sekä esitettiin kehittämisnäkemyksiä. Erityishuomion kohteena olivat ammatillinen koulutus sekä aikuiskoulutus. Selvitystyön ja kehittämisideoiden näkökulmana oli korostuneesti koulutuksellinen tasa-arvo, sivistys, sosiaalinen oikeudenmukaisuus sekä joustavuus ja tarkoituksenmukaisuus opiskelijoiden ja työntekijöiden näkökulmasta.

Kalevi Sorsa -säätiö