Konsumtion och Demokrati

Kirjoittaja Hildur Boldt Hildur Boldt

Projektet som inleddes våren 2011 granskar konsumtion med fokus på konsumenters inflytande och samhällsrelationer.

Konsumentinflytandets relation till demokratin är tudelat. Demokratiska processer upplevs som långsamma och ineffektiva, medan bojkotter och köpval snabbt kan få till stånd förändringar. Men när det gäller konsumenters inflytande är makten helt fördelad enligt ekonomiska resurser. Att påverkan sker genom konsumtion kan begränsa demokratins utrymme. Boken Kuluttajavaikuttamisen rajat analyserar konsumentpåverkans möjligheter och begränsningar.

Medborgare grupperas alltmer på basen av deras konsumtionsvanor och –förmåga. Konsumtion är ett allt centralare sätt att skapa och forma sin identitet. Det kan erbjuda en möjlighet att röra sig friare från en social grupp till en annan, men å andra sidan kan det leda till större samhälleliga klyftor om mänskor allt mer definieras genom konsumtion. Vi strävar efter att granska konsumentgruppers relation till socioekonomisk klassindelning och det nordiska välfärdssamhällets förändring.

I december 2011 utgavs en bok on konsumentinflytandets begränsningar, som presenterar konsumentpolitikens historia, ekologisk konsumption, rättvis handel och, kampanjer och certifieringar.

Ytterligare information:
projektkoordinator Elisa Lipponen
Tel. 040 1547 986,