Kunskapssamhälle för alla -projektet 2007-2009

· Hildur Boldt

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter

Utbildning spelar en central roll för det finska samhällets och dess enskilda medlemmars framtid i en värld präglad av snabba strukturella förändringar. Alla skall genom hela livet ha likvärdig tillgång till utbildning som motsvarar den egna förmågan och motivationen. Kalevi Sorsa -fondens ”Ett kunskapssamhälle för alla” -projekt strävade till att utreda det finska utbildningssystemets nuläge och utmaningar samt presentera synpunkter på hur det kunde utvecklas. Speciell uppmärksamhet fästes vid yrkesutbildningen och vuxenutbildningen.

Det utrednings- och utvecklingsarbete som gjordes inom ramen för projektet lade fokus på jämlikhet, bildning, social rättvisa samt flexibilitet och ändamålsenlighet ur studerandes och arbetsgivarperspektiv. Målsättningen var att skapa en bild av hur varje medborgares rätt till utbildning och kunskap kunde förverkligas bättre och mer jämlikt, samt hurdana strukturella förändringar som borde genomföras för att förverkliga detta.

Inom ramen för projektet har rapporten ”Sivistysyhteiskunta 2.0 – osallisuutta ja osaamista kaikille”, som granskar det finska utbildningssystemet och dess utmaningar publicerats i januari 2008. En lätt reviderad version av rapporten utgavs på engelska.

Under våren 2008 låg fokus på andra stadiets utbildning, speciellt den yrkesutbildningen, och i juni 2008 offentliggjordes Jouni Parkkonens och Aleksi Henttonens förslag för reform av andra stadiets utbildning. I en rapport om utbildningens financiering utvecklade Henttonen ett förslag till Graduate Tax för högskoleutbildningen.

Från hösten 2008 utvecklades idéer för ett jämlikare och effektivare system för vuxenutbildning. Projektet avslutades och dess resultat sammanställdes våren 2010.

Jaa: Facebook · LinkedIn · Twitter