Länkar till tankesmedjor

Kirjoittaja Hildur Boldt Hildur Boldt

Här är samlat länkar till socialdemokratiska och progresiva tankesmedjor i Europa.

Andreas G. Papandreou Foundation är en allmännyttig tankesmedja, som grundades 1996 för att hedra minnet av det grekiska socialistiska partiets (PASOK) grundare.
www.agp.gr

Arbetarrörelsens Tankesmedja är en svensk think thank, som genom rapporter, debattartiklar och seminarier främjar diskussionen om arbetarrörelsens uppgifter och utmaningar i ett föränderligt samhälle.
www.a-smedjan.se

Arenagruppen är en självständig, radikal och progressiv tankesmedja, som främjar framtidsinriktad samhällelig diskussion genom publikationer, seminarier och utbildningar.
www.arenagruppen.se

Cevea är en progressiv center-vänster tankesmedja, som kämpar för öppna, bindande och frigörande gemenskaper.
www.cevea.dk

Class (Centre for Labour and Social Studies) är en tankesmedja grundad 2012 i Storbritannien för att främja vänsterdebatt.
www.classonline.org.uk

Compass är en brittisk påtryckningsgrupp, vars målsättning är att utveckla idéer för en mer jämlik och demokratisk värld, samt föra kampanj för att de skall förverkligas.
www.compassonline.org.uk

Fabian Society är Storbritanniens traditionella centervänsterorganisation. Mycket principiell diskussion om för socialdemokrater viktiga samhälleliga frågor.
www.fabian-society.org.uk

Fafo är en samhällsvetenskaplig forskningsstiftelse som studerar kring arbetslivet, välfärdspolitiken och levnadsförhållanden i Norge och internationellt.
www.fafo.no

For velferdsstatengrundades av norska fackförbund, konsumentorganisationer och andra intresseorganisationer för att stärka kampen mot ökande ojämlikhet och för en stark offentlig sektor.
www.velferdsstaten.no

Foundation for European Progressive Studies FEPSär en europeisk tankesmedja som ligger nära Europeiska Socialdemokratiska Partiet. FEPS förenar sosialdemokrati och det europeiska projektet och arbetar för att lösa de utmaningat Europa står inför. Kalevi Sorsa -fonden är FEPS:s medlem.
www.feps-europe.eu

Friedrich-Ebert-Stiftung(FES) är en självständig men socialdemokratisk tysk institution för bildning och forskning samt internationellt arbete.
www.fes.de

FES Stockholm grundandes 2006 för att öka samarbetet och utbytet av idéer och erfarenheter, främst i fråga om reformer i välfärdssystemen, samt ekonomisk och utrikespolitik.
www.fesnord.org

Fondazione Instituto Gramsci är en italiensk, socialistisk stiftelse, som stöder främst historisk forskning kring socio-kulturell, ekonomisk och politisk globalisering och europeisk integration.
www.gramsci.it

Fondation Jean Jauresär den franska vänsterns stiftelse. Debatt och publikationer om det franska samhället och politiken.
www.jean-jaures.org

Fundación Pablo Iglesias är spanska socialistpartiets stiftelse. Främjar socialistiskt tänkesätt och upprätthåller historiskt arkiv.
www.fpabloiglesias.es

Institute for Public Policy Research, IPPR är en av Storbritanniens ledande center för samhällelig diskussion. Den s.k. tredje vägens tankesmedja.
www.ippr.org.uk

Italianieuropei är en tankesmedja grundad av italienska socialisterna Massimo d’Alema och Giuliano Amato för att främja Italiens europeisering.
www.italianieuropei.it

Löntagarnas forskningsinstitut är ett självständigt och icke vinstsyftande expertorgan på samhällsekonomins område. Institutet bedriver ekonomisk forskning och utarbetar konjunkturprognoser.
www.labour.fi

New Economic Foundation är en självständig ”tänker-och gör” -smedja som inspirerar och visar verkligt ekonomiskt välbefinnande.
www.neweconomics.org

New Local Government Network, är en allmännyttig, självständig tankesmedja, som strävar till att utveckla offentlig service, återuppliva lokalt politiskt ledarskap och stärka lokala gemenskaper.
www.nlng.org.uk

Policy Networkär en internationell tankesmedja, som grundades i december 2000, av Tony Blair, Gerhard Schröder, Giuliano Amato och Göran Persson. Policy Network är en del av den s.k. Progressive Governance –processen, som startades av Tony Blair och Bill Clinton. Progressive Governance –processens målsättning är att bilda ett internationellt forum för centervänstern, där både europeiska socialdemokrater och amerikanska demokrater kan träffas och diskutera.
www.policy-network.net

Progress är en självständig organisation för medlemmar av Storbritanniens Arbetareparti och fackföreningsaktiva.
www.progressonline.org.uk

Progressive Policy Institute är en tredje vägens, progressiv amerikansk tankesmedja, vars syfte är att forma och främja ny progressiv politik för det 21. århundradet.
www.ppionline.org

Renner Institut är Österrikes socialdemokraters politiska akademi. Fungerar som länk mellan foskarvärlden och SPÖ.
www.renner-institut.at

Res Publika är en tankesmedja som ligger nära den norska fackföreningsrörelsen. Res Publica önskar främja debatt om Norges vägval, speciellt kring frågor om tillväxt, fördelning och säkerhet.
www.respublica.no

Social Market Foundation, är en självständig tankesmedja, som utforskar idéer som kopplar ihop stat och marknad för att skapa ett rättvist, fritt och välmående Storbritannien.
www.smf.co.uk

Wiardi Beckman–stiftelsen är Hollands arbetarepartis forsknings- och utvecklingsinstitut. WB är även aktivt med i det europeiska samarbetet mellan de forskningsinstitut som ligger de socialdemokratiska partierna nära.
www.wbst.nl