Mikä on Kalevi Sorsa -säätiö?

Kalevi Sorsa -säätiö on sosialidemokraattiselta arvopohjalta toimiva ajatuspaja. Toiminnassamme edistämme vapautta, tasa-arvoa, demokratiaa ja ympäristön kunnioittamista. Sitä varten tuotamme julkaisuja ja järjestämme tapahtumia sekä koulutuksia.

Säätiön työn lähtökohtana on arvoihimme perustuva yhteiskunnallinen muutos: edistämme vapautta, tasa-arvoa, demokratiaa ja ympäristön kunnioittamista. Toiminnassamme täytämme tiedollisia ja keskustelun aukkokohtia. Nostamme esiin yhteiskunnallisia ongelmia ja esitämme niihin ratkaisuja.

Toimimme tutkimuksen ja päätöksenteon välimaastossa. Tarjoamme säätiön omille ja ulkopuolisille tutkijoille, asiantuntijoille, päättäjille sekä muille tahoille foorumin esittää tutkimustuloksiaan ja perusteltuja näkemyksiään. Toteutamme myös itse uutta yhteiskunnallista tutkimusta.

Säätiön julkaisuissa ja tilaisuuksissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien ja osallistujien riippumattomia puheenvuoroja. Säätiön arvot ja strategia ohjaavat käsiteltävien teemojen sekä näkökulmien valintaa.

Verkostot asiantuntijoihin ja päättäjiin muodostavat pohjan toiminnallemme. Teemme yhteistyötä myös muista maista lähtöisin olevien asiantuntijoiden ja poliittisten ajatuspajojen kanssa. Olemme jäsenenä eurooppalaisessa Foundation for European Progressive Studies -kattojärjestössä.

Pyrimme demokratian ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen muun muassa järjestelmällä koulutuksia tulevaisuuden päättäjille ja vahvistamalla ajatuspajojen verkostoja. Olemme tukeneet demokratiaa vahvistavaa työtä Länsi-Balkanilla jo vuodesta 2008.

Miten toimimme?

Haluamme edistää tietopohjaista päätöksentekoa. Siksi tuomme yhteen asiantuntijoita ja päättäjiä. Julkaisuissamme ja tapahtumissamme otetaan tutkimuksen pohjalta kantaa olennaisiin poliittisiin kysymyksiin.

Tutkijoille olemme väylä saada omat ajatukset kuuluviin päätöksenteossa sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Päättäjille olemme tietolähde, jolta saa tietoon perustuvia vastauksia ajankohtaisiin poliittisiin keskusteluihin.

Viestimme julkaisuistamme aktiivisesti eri kanavissa ja asiantuntijamme osallistuvat julkiseen keskusteluun. Viestintämme on tietoperusteista ja samalla mahdollisimman helposti lähestyttävää.

Toiminnassamme lähtökohtana on luotettavuus. Siksi olemme sitoutuneet noudattamaan tutkimustoiminnassamme samaa hyvää tieteellistä käytäntöä kuin yliopistot ja muut tutkimuslaitokset. Eettiset periaatteemme ja menettelytapamme on kuvattu tarkemmin erillisessä dokumentissa.

Toimintakertomukset

Säätiön toiminnan painopisteet 2024–2026

Toimintaamme ohjaavat säätiön säännöt sekä strategia, josta päättää säätiön hallitus. Strategiakaudella 2024–2026 säätiön yhteiskuntatutkimuksen kattoteema on oikeudenmukainen ekologinen siirtymä. Sitä tarkastellaan muun muassa eriarvoisuuden vähentämisen, ekologisen kestävyyden, demokratian edistämisen sekä yhteiskunnan sosiaalisen koheesion näkökulmista. Säätiö pyrkii osallistumaan entistä enemmän myös talous- ja veropoliittiseen keskusteluun.

Lisäksi säätiö jatkaa kansalaisyhteiskuntia vahvistavaa demokratiatyötä Länsi-Balkanilla toteutettavassa hankkeessa. Säätiö osallistuu hankkeen työn pohjalta demokratian edellytyksistä sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta käytävään keskusteluun.

Yhteistyötä tehdään myös kansainvälisten verkostojen kautta. Tässä kumppaniajatuspajat ja -verkostot ovat keskeisessä roolissa. Olennaista on tuoda kansainvälistä ajattelua Suomeen, ja edustaa suomalaista näkökulmaa kansainvälisellä tasolla.

Säätiön hallinto ja rahoitus

Suomen Sosialidemokraattinen puolue perusti Kalevi Sorsa -säätiön vuonna 2005. Säätiön toimintaa ohjaa ja valvoo sen hallitus, joka on vastuussa säätiön toiminnan tarkoituksen toteuttamisesta. Se päättää muun muassa säätiön strategiasta ja toimintasuunnitelmasta.

Säätiön henkilökunta toteuttaa strategiaa itsenäisesti toimintasuunnitelman ja sääntöjen ohjaamana. Päivittäistä toimintaa johtaa toiminnanjohtaja.

Haemme toimintaamme varten rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä säätiöiltä ja rahastoilta. Länsi-Balkanin demokratiatyötä varten olemme saaneet hankerahoitusta ulkoministeriöltä. Julkaisemme vuosittain Verkkosivuillamme on toimintakertomuksemme, joissa kuvataan tarkemmin säätiön toimintaa, hallintoa ja rahoitusta.