Länkar till demokratiarbete

Kirjoittaja Hildur Boldt Hildur Boldt

Länkar till institutioner som stöder demokrati internationellt.

Alfred Mozer Stichtingär hollänska socialdemokraternas organisation som stöder demokratin i Central- och Östeuropa genom utbilding av politiska partierna.
www.alfredmozerstichting.nl

Demoär finska riksdagspartiernas samarbetsorganisation för internationell mångpartidemokrati. Stöder finska partiers och uländers politiska rörelsers samarbetsprojekt.
www.demofinland.org

European Forum for Democracy and Solidarity ärett samarbetsnätverk för europeiska socialdemokratiska partier och stiftelser, vars uppgift är att främja demokratin i EU:s grannländer.
www.europeanforum.net

European Network of Political Foundations, ENoP, är de politiska stiftelsernas Europanätverk och intressebevakare gentemot EU-institutionerna.
www.enop.eu

Friedrich-Ebert-Stiftungär de tyska socialdemokraternas organisation för utvecklingssamarbete och demokratifrämjande. FES har kontor runt om i världen.
www.fes.de

IDEA, International Institute for Democracy and Electoral Assistanceär en mellanstatlig organisation for internationell demokrati. Hjälper att utveckla och stärka demokratiska institutioner och demokratisk kultur.
www.idea.int

Netherlands Institute for Multiparty Democracy, IMD, är Hollands politiska partiers samarbetsorganisation för mångpartidemokrati. Stöder partier och partisystem.
www.nimd.nl

Olof Palmes Internationella Centerär den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Svarar för socialdemokraternas partiinriktade demokratistöd.
www.palmecenter.se

Westminster Foundation for Democracystöder demokratiutveckling i övergångssamhällen och uländer via brittiska samarbetsorganisationer och politiska partiers demokratiarbete.
www.wfd.org